ക്വാറി ഉടമയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ വഴിവിട്ട സഹായം
March 31, 2018 10:19 am

കോഴിക്കോട് : ക്വാറി ഉടമയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ വഴിവിട്ട സഹായം. രണ്ടേകാല്‍ കോടി പിഴ ഈടാക്കേണ്ട ക്വാറിയില്‍ ഈടാക്കിയത് നാലര