കോവാക്‌സിന്‍ മൂന്നാംഘട്ട മനുഷ്യപരീക്ഷണത്തിലേക്ക്
October 23, 2020 8:28 am

ഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചുമായി സഹകരിച്ച് ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിക്കുന്ന കോവാക്‌സിന്‍ മൂന്നാംഘട്ട മനുഷ്യപരീക്ഷണത്തിലേക്ക്. മനുഷ്യരില്‍ മൂന്നാംഘട്ട