വിംബിള്‍ഡണ്‍ യോഗ്യത നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം കോറി ഗഫ്
June 28, 2019 9:34 am

വിംബിള്‍ഡണ്‍ യോഗ്യത നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി അമേരിക്കയുടെ കോറി ഗഫ്. ഓപ്പണ്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ