പോപ്പിലും സീരീസിലും കൊറിയൻ തരംഗം; ഇരു കയ്യും നീട്ടി ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർ
November 28, 2021 7:14 pm

ഒരുകാലത്ത് കൊറിയ എന്ന് കേട്ടാൽ യുദ്ധ ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിരുന്ന ലോകത്തിനു ഇന്ന് കൊറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ