സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വിദേശ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ
December 20, 2020 11:49 pm

മുംബൈ : വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനം വർധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ. ഇൻഷുറൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ-ബിസിനസ് സേവനങ്ങൾ, മാനുഫാക്ചറിം​ഗ്, കൃഷി-ഖനനം, മൊത്ത-ചില്ലറ