സർവകലാശാല വിസിമാർ 24ന് ഹാജരാകണമെന്ന് ഗവർണർ; കേരള വിസി ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി
February 21, 2024 8:18 pm

കോടതി നിർദേശപ്രകാരം പുറത്താക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയ കാലിക്കറ്റ്, സംസ്കൃത, ഡിജിറ്റൽ, ഓപ്പൺ സർവകലാശാല വിസിമാരെ ഗവർണർ ഈ മാസം 24ന്