പ്രശസ്ത ചെണ്ട വിദ്വാൻ കലാമണ്ഡലം കേശവ പൊതുവാൾ അന്തരിച്ചു
October 10, 2020 3:54 pm

കൊച്ചി : കലാമണ്ഡലം കേശവ പൊതുവാൾ അന്തരിച്ചു. 89 വയസ്സായിരുന്നു. ആര്‍എല്‍വി കോളജില്‍ കഥകളി വിഭാഗം ചെണ്ട അധ്യാപകനായിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ