ഒതുക്കിയാലും സ്വാമി ‘ഒതുങ്ങിപ്പോകില്ല’; ഹൈടെക് തന്ത്രവുമായി ഐ.എ.എസ് കരുത്ത്
September 25, 2021 1:38 pm

തിരുവനന്തപുരം: രാജു നാരായണ സ്വാമി ഐ.എ.എസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍, അച്ചടിവകുപ്പും ഹൈടെക് ആകുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളഗസറ്റ് ഇനി ഓണ്‍ലൈനാകും. ഇതിനായി