സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവ്വീസ് ‘കേരള സവാരി’ ചിങ്ങം 1 ന് 
July 27, 2022 3:30 pm

സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിരക്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതവും തർക്കരഹിതവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഓട്ടോ -ടാക്സി ശൃംഖലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കേരള