ഓർഡിനൻസുകളിൽ ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി ചീഫ് സെക്രട്ടറി
August 8, 2022 1:05 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഓര്‍ഡിനന്‍സ് വിവാദത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സര്‍ക്കാര്‍. ഓർഡിനൻസുകളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി.