വി.എസ് ‘ഓരോരുത്തരിൽ’പ്പെട്ടവരല്ല, ജന നേതാവാണ്, മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ (വീഡിയോ കാണാം)
August 16, 2019 7:15 pm

വി.എസിന്റെ പ്രതികരണത്തോട് നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിലപാട് അല്‍പ്പത്തവും ജനവിരുദ്ധവുമാണ്. വി.എസിനെ നിഷേധിക്കാനുള്ള അര്‍ഹതയൊന്നും ചന്ദ്രശേഖരനും

മറ്റൊരു ‘ദുരന്ത’മായി റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി, താരങ്ങളായത് എം.എല്‍.എയും വി.എസും
August 16, 2019 6:54 pm

വി.എസിന്റെ പ്രതികരണത്തോട് നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിലപാട് അല്‍പ്പത്തവും ജനവിരുദ്ധവുമാണ്. വി.എസിനെ നിഷേധിക്കാനുള്ള അര്‍ഹതയൊന്നും ചന്ദ്രശേഖരനും