കേരള ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആയി ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫന്‍
June 30, 2023 3:32 pm

കേരളത്തിലെ സിനിമാ വിതരണക്കാരുടെ സംഘടനയായ ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആയി ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സിയാദ് കോക്കര്‍ മാറുന്ന