പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ വികസനങ്ങളും; സര്‍ക്കാരിന്റെ കേരള ഡയലോഗ് ഇന്ന് മുതല്‍
June 26, 2020 8:06 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങളും വികസന മാതൃകകളും ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങുന്ന കേരള ഡയലോഗ് എന്ന