മടങ്ങിപ്പോയത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത പുലർത്താതെ, സ്വീകരിച്ചവരും വെട്ടിലാകും
November 3, 2021 9:10 pm

അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രകടമായ രൂപമാണ് ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പ്. ഇദ്ദേഹത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തോടു സഹകരിപ്പിച്ചു എന്ന ഒരു തെറ്റുമാത്രമാണ് സി.പി.എം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതു