കോവിഡ് വ്യാപനം: സുരക്ഷവർധിപ്പിച്ച് കേരളം
October 31, 2020 9:48 pm

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു. കേരളത്തിൽ മാസ്കുകൾ നിർബദ്ധമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് ഇന്ന് മാത്രം