ജോസഫിനു വേണ്ടി യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വത്തെ ‘ഹൈജാക്ക് ‘ ചെയ്തത് അയാൾ !
July 4, 2020 6:00 pm

യു.ഡി.എഫിൽ നിന്നും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കേരള കോൺഗ്രസ്സിനെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നിൽ കളിച്ചത് കോതമംഗലം ആസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ

ജോസ് കെ മാണിയെ പുകച്ച് ചാടിച്ചത് ധനകാര്യ സ്ഥാപന ഉടമയുടെ ഇടപെടലിൽ ?
July 4, 2020 5:34 pm

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതില്‍ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപന