കേരള സഹകരണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അനവധി ഒഴിവുകൾ, സുവർണ്ണാവസരം !
September 19, 2018 9:08 am

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍/ബാങ്കുകളില്‍ സെക്രട്ടറി/അസിസെക്രട്ടറി, ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍, ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, ടൈപ്പിസ്റ്റ്