പത്മപുരസ്‌കാര മാതൃകയില്‍ കേരളത്തിലും പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം
October 20, 2021 7:07 pm

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ പദ്മ പുരസ്‌കാരങ്ങളുടെ മാതൃകയില്‍ സംസ്ഥാനത്തും പരമോന്നത ബഹുമതികള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ‘കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍’