ഇ –ഓട്ടോ മാത്രമല്ല കേരളാ ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ് ഇനി ഇ –സ്‌കൂട്ടറും നിര്‍മിക്കും
February 14, 2021 8:32 pm

ഇ – ഓട്ടോ നിര്‍മാണത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ കേരളാ ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ് ലിമിറ്റഡ് (കെഎഎല്‍) ഇനി ഇ – സ്‌കൂട്ടറും നിര്‍മിക്കും. മുംബൈ