കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു
August 2, 2023 5:22 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഊര്‍ജ്ജിതമായ കാര്‍ഷിക, വിപണന സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് 2013ലെ കമ്പനി നിയമ പ്രകാരം കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി

കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി രൂപീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്‍
July 8, 2023 4:41 pm

പാലക്കാട്: കാര്‍ഷിക മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കാനായി കര്‍ഷകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി രൂപീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്‍. ഈ