സംസ്ഥാനത്തെ 16 ഡാമുകള്‍ ക്യാമറ കണ്ണിന്റെ നിരീക്ഷണത്തില്‍
March 9, 2020 8:56 am

കോട്ടയം: ഡാമുകളുടെ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കേന്ദ്രീകൃത നിരീക്ഷണത്തിനുമായി സംസ്ഥാനത്തെ 16 ഡാമുകള്‍ കാമറക്കണ്ണുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക്. ഇടുക്കി, ഇടമലയാര്‍, ലോവര്‍ പെരിയാര്‍,