ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റായ ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടിലും ഷോപ്ക്ലൂസിലും വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ്
June 10, 2017 3:17 pm

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റായ ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടിലും ഷോപ്ക്ലൂസിലും വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ്. ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ ഫാഷന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കാണ് ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഷോപ്ക്ലൂസില്‍ ഫാഷന്‍