കേന്ദ്രസിലബസ് സ്‌ക്കൂളുകളും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും ;ഏകീകരിച്ച് മുന്നോട്ട്
June 3, 2022 11:15 pm

തിരുവനന്തപുരം : കേന്ദ്രസിലബസ് സ്‌ക്കൂളുകളും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും ഏകീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനമായി.സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ., നവോദയ വിദ്യാലയ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ