വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉപദേശക സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കെല്ലിയാന്‍ കോണ്‍വേ
August 25, 2020 9:29 am

ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉപദേശക സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കെല്ലിയാന്‍ കോണ്‍വേ. ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ്