നാടോടികള്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനു ശേഷം സമുദ്രക്കനി സോഷ്യല്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റാകുന്നു
July 23, 2018 3:42 pm

നാടോടികള്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിനു ശേഷം സമുദ്രക്കനിയുടെ പുതിയ ചിത്രമെത്തുന്നു. സംവിധായകന്‍ കീരയുടെ ചിത്രം പാരയില്‍ സമുദ്രക്കനി വക്കീലിന്റെയും സാമൂഹ്യ