ഇന്ന് രാജ്യത്തെ തന്നെ സെൻസേഷനാണ്, എസ്.എഫ്.ഐയുടെ ഈ മുൻനേതാവ് !
November 5, 2021 9:40 pm

എസ്.എഫ്.ഐ… അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. വിവിധ മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രഗല്‍ഭരെ രാജ്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്ത സംഘടനയാണിത്. ചെങ്കൊടി പാറാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍