ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന വനിതയെന്ന സ്ഥാനം ഇനി സ്മിത വി. കൃഷ്ണയ്ക്ക്
August 15, 2018 7:00 am

മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന വനിതയെന്ന സ്ഥാനം ഗോദ്‌റെജ് കുടുംബത്തിലെ സ്മിത വി. കൃഷ്ണയ്ക്ക്. 67കാരിയായ സ്മിതയുടെ ആസ്തി