ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്രധൗത്യം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട്
December 25, 2020 11:25 pm

ഡൽഹി : ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്രദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 2 ശേഖരിച്ച ആദ്യ വിവരങ്ങൾ ഐഎസ്ആർഒ വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടു. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും