ഇന്ത്യയിലെ പൂർണ ജൈവവത്കൃത സംസ്ഥാനം എന്ന ബഹുമതി സിക്കിമിന്
October 12, 2018 10:40 pm

സിക്കിം: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പൂർണ ജൈവവത്കൃത സംസ്ഥാനമായി സിക്കിം മാറി. സിക്കിമിന്റെ ഈ മാതൃകയ്ക്ക്, യു എന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ‘ഫയൂച്ചർ