ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിനായി ഇത്തവണ 92 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള എന്‍ട്രികള്‍
October 7, 2017 12:45 pm

ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിനായി വിദേശഭാഷാ സിനിമ വിഭാഗത്തില്‍ ഇത്തവണ 92 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള എന്‍ട്രികള്‍ എത്തി. ഓസ്‌കാറിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ്