അഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളിലേക്കു കൂടി പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലീകരിക്കാന്‍ റിവോള്‍ട്ട്
November 4, 2021 8:14 am

ഈ മാസം അഞ്ച് പുതിയ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലേക്കു കൂടി പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യന്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ റിവോൾട്ട്