ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്നാൽ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടുമെന്ന് ചൈനയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഗാഥ !
May 23, 2018 11:20 pm

സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, സൈനിക – ആയുധ ശക്തിയിലും ലോകത്തെ കരുത്തരാണ് തങ്ങളെന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചൈനക്ക് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ