നെതന്യാഹുവിന് ജയിക്കാൻ മോദി വേണം . . . ! (വീഡിയോ കാണാം)
August 27, 2019 7:05 pm

ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയും. ഇസ്രയേലില്‍ സെപ്തംബര്‍ 17ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വീണ്ടും വിജയത്തിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും

നെതന്യാഹു ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയവും ലക്ഷ്യം !
August 27, 2019 6:44 pm

ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയും. ഇസ്രയേലില്‍ സെപ്തംബര്‍ 17ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വീണ്ടും വിജയത്തിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും