‘മാപ്പ് മൈ ഇന്ത്യ’; ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിങ്ങിൽ നേട്ടം കൊയ്ത് ദമ്പതിമാർ
December 23, 2021 3:29 pm

ദമ്പതിമാര്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സൗധം ‘മാപ്പ് മൈ ഇന്ത്യ’ എന്ന ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിങ് രാജ്യത്തെ വിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം ഓഹരി