ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പ്രിയാംഗ് പഞ്ചൽ ക്യാപ്റ്റൻ
November 10, 2021 12:00 pm

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചതുര്‍ദിന മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രിയാംഗ് പഞ്ചൽ നയിക്കും. പൃത്വി ഷാ, ദേവ്ദത്ത്