ഇരുപത്തി നാലാമത് മലബാർ നാവികാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം
November 3, 2020 11:16 pm

ഇരുപത്തി നാലാമത് മലബാർ നാവികാഭ്യാസത്തിന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. നാവികാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യ-യുഎസ്-ജപ്പാൻ-ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുക. നവംബർ ആറ്