മികച്ച കൊവിഡ് പ്രതിരോധം: ഇന്ത്യ ടുഡെ അവാര്‍ഡ് കേരളത്തിന്
October 3, 2020 1:04 am

  കേരളത്തിന് ഇന്ത്യ ടുഡേ അവാര്‍ഡ്. ഏറ്റവും മികച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനാണ് കേരളത്തിന് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ