പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ
March 3, 2020 4:53 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുത്ഭവിച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രവി, ഉജ്ജ് നദികളിലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട