ടാറ്റ ആള്‍ട്രോസ് പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് വിപണിയിലേക്ക് ; ടീസര്‍ പുറത്ത്
June 17, 2019 9:24 am

ടാറ്റയുടെ ആദ്യ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ആള്‍ട്രോസ് വിപണിയിലേക്ക് ഉടന്‍ എത്തും. ആള്‍ട്രോസിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന തീയ്യതി ടാറ്റ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കാറിന്റെ