ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് താരമായ വസന്ത് റായ്ജി അന്തരിച്ചു
June 13, 2020 10:45 am

മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന വിശേഷണത്തിന് ഉടമയായ വസന്ത് റായ്ജി അന്തരിച്ചു. 100