ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗാലെ V4 R ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ; വില 51.87 ലക്ഷം രൂപ
November 22, 2018 7:31 pm

ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗാലെ V4 R ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പുറത്തിറങ്ങി. 51.87 ലക്ഷം രൂപ വിലയിലാണ് പാനിഗാലെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബൈക്കിന്റെ അഞ്ചു