ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറഞ്ഞു; എംഐ സ്മാര്‍ട് ടിവികളുടെ വിലയില്‍ വന്‍ കിഴിവ്
January 2, 2019 7:15 pm

ഷാവോമി എംഐ സ്മാര്‍ട് ടിവികളുടെ വിലയില്‍ വന്‍ കിഴിവ്. ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 28 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 18 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള