ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേമെന്റ്‌സ് ബാങ്കിനായി കേന്ദ്രം പദ്ധതി ചെലവ് ഉയര്‍ത്തി
August 29, 2018 11:35 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേമെന്റ്‌സ് ബാങ്ക് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. 800 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന്