ഇന്ത്യക്കൊപ്പം കേരളവും കാത്തിരിക്കുന്നത് കനത്ത വരൾച്ചയോ ?
July 1, 2019 11:49 am

കൊച്ചി: ജൂൺ മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സാക്ഷിയാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴയ്ക്ക്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൽ