ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധം നിലച്ചാൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും (വീഡിയോ കാണാം)
September 25, 2019 7:20 pm

ഇന്ത്യക്ക് ഇറാന്‍ എന്ന രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം കേവലം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയില്‍ മാത്രമല്ല , തന്ത്രപരവുമാണ്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ അമേരിക്കയേക്കാള്‍ ഇന്ത്യക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന

ലോകത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നവർ റഷ്യയും ഇറാനുമാണ്, അമേരിക്കയല്ല . . .
September 25, 2019 7:06 pm

ഇന്ത്യക്ക് ഇറാന്‍ എന്ന രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം കേവലം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയില്‍ മാത്രമല്ല , തന്ത്രപരവുമാണ്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ അമേരിക്കയേക്കാള്‍ ഇന്ത്യക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന