ഇനിയാണ് ‘കളി’ സൂപ്പർ ശക്തിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം
July 28, 2020 6:15 pm

ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ റഫേല്‍ കരുത്ത്, സൈന്യത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം. ഇപ്പോള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചങ്കിടിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനക്കുമായിരിക്കും.

ഞെട്ടണ്ട, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന റഫേൽ ഫ്രാൻസിലുള്ളതിലും കരുത്തനാണ് ! !
July 28, 2020 5:53 pm

ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ റഫേല്‍ കരുത്ത്, സൈന്യത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം. ഇപ്പോള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചങ്കിടിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനക്കുമായിരിക്കും. ഒരേ