രാജ്യം മലിനമാണ് ; ലോകത്തിൽ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്
November 10, 2017 2:32 pm

വാഷിംഗ്‌ടൺ : രാജ്യ തലസ്ഥാനം കടുത്ത അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തില്‍ വലയുമ്പോള്‍ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്മാരും