ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം 6ജി 2023 ലെന്ന് ഐടി മന്ത്രി
November 24, 2021 4:03 pm

ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി 6ജി സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചുവരികയാണെന്നും അത് 2023 അവസാനമോ, 2024 ആദ്യമോ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി