എസ്.എഫ്.ഐയെ ‘ശരിയാക്കാനോ’ ആ റിപ്പോര്‍ട്ട് ? (വീഡിയോ കാണാം)
September 2, 2019 7:15 pm

സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണെന്നും, എന്ത് അധികാരമാണ് ഇതിനുള്ളതെന്നും വാര്‍ത്ത നല്‍കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

‘സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷന്‍’ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്താണ് ? എസ്.എഫ്.ഐ തന്നെ ഇവിടെയും ലക്ഷ്യം !
September 2, 2019 6:49 pm

സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണെന്നും, എന്ത് അധികാരമാണ് ഇതിനുള്ളതെന്നും വാര്‍ത്ത നല്‍കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.