സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും, അറിയേണ്ട ചരിത്രം തന്നെയാണതും !
August 15, 2022 6:20 am

രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് കുറിപ്പും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. ‘സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും